Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v rámci insolvenčních řízení

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje zpracovává M. Šváb – insolvenční správce a spol., insolvenční správce, IČ 04638131, se sídlem náměstí Míru 49/67, 568 02 568 02 Svitavy.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonného titulu, kterým je plnění právní povinnosti. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účel výkonu činnosti insolvenčního správce a pro zajištění řádného průběhu Vašeho insolvenčního řízení. K tomuto zpracování není potřeba Váš souhlas a ani ho po Vás nevyžadujeme.

Jaké údaje zpracováváme

 1. Váš kontakt a informace o Vašich poměrech, zejména:
 2. Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla), zejména pak údaje, které nám předal insolvenční soud;
 3. údaje o Vašich majetkových poměrech, zaměstnání a rodinných poměrech, které nám sdělíte.
 4. Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:
 5. údaje o Vašem majetku dle veřejných rejstříků (Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, evidence cenných papírů, registr vozidel);
 6. údaje o Vašem majetku zjištěných na základě zákonné součinnosti dle § 43 a násl. zák. 182/2006 Sb. od dalších subjektů (zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva).

Poskytnutí osobních (a jiných) údajů je zákonným požadavkem a jste nám povinen sdělit na základě ustanovení § 210 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. Důsledkem neposkytnutí údajů může být uložení různých povinností ze strany insolvenčního soudu a v krajním případě může mít i trestněprávní důsledky.

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším insolvenčním řízením, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení a pro řádné vedení insolvenčního spisu. Vaše osobní údaje jsou předávány insolvenčnímu soudu. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,
 • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
 • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
 • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
 • přenos, výmaz a omezení zpracování.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování. Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle 461 534 636 nebo na e-mailu: info@m-svab.cz.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho insolvenčního řízení a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla nejméně po dobu pěti let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Poučení dlužníka

Poučení dlužníka o povinnostech v insolvenčním řízení

Dlužník je v insolvenčním řízení povinen:  

 1. Poskytovat insolvenčnímu správci, popř. osobě jím k tomu pověřené osobě všestrannou součinnost, být s ním v kontaktu, (telefon, e-mail, písemně poštou), informovat jej k všech dále uvedených skutečností a dbát jeho pokynů.
 1. Vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a o každé změně ihned podávat zprávu insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu.
 1. V případě, že dlužník přestane pracovat u dosavadního zaměstnavatele a přestane pobírat příjem od dosavadního plátce nebo přestane-li podnikat, je povinen to oznámit do 5ti pracovních dnů insolvenčnímu správci.
 1. Dlužník nebude ukončovat pracovní poměr dohodou nebo výpovědí z jeho strany a nebude se dobrovolně zříkat svých příjmů, aniž by měl zajištěn výdělkově srovnatelný příjem.
 1. V případě, že je dlužník nezaměstnaný a nemá příjem z podnikání, bude o získání příjmu usilovat a nebude odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat a ihned poté, co bude zaevidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, předložit do 1 týdne insolvenčnímu správci potvrzení úřadu práce o evidenci uchazeče o zaměstnání.
 1. V případě, že nebude mít dlužník dostatečný příjem k plnění splátkového kalendáře, má možnost uzavřít se třetí osobou smlouvu o důchodu nebo darovací smlouvu, kterou se tato třetí osoba zaváže poskytovat mu pravidelný příspěvek. Dlužník je upozorněn, že smlouva o důchodu nebo darovací smlouva je závazkem plátce důchodu nebo daru a jedná se o smluvní vztah mezi dlužníkem a třetí osobou. Za plnění z této smlouvy odpovídá dlužník, který je povinen zajistit toto plnění.
 1. V případě, že si dlužník zajistí příjem ze zaměstnání nebo jiný pravidelný příjem, oznámí to do 1 týdne insolvenčnímu správci a doloží pracovní smlouvu nebo jiný doklad o existenci pracovně-právního nebo jiného výdělečného vztahu, včetně mzdového výměru.
 1. Dlužník je povinen nejpozději při uzavření pracovní smlouvy sdělit zaměstnavateli, že je v oddlužení a že mají být prováděny tímto zaměstnavatelem srážky z jeho mzdy. Toto doloží zaměstnavateli usnesením o schválení oddlužení.
 1. Vždy k 15. březnu a k 15. září každého kalendářního roku předložit insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých kalendářních 6 měsíců, pokud insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení neurčí jinou dobu jeho předkládání.
 1. Bude-li mít dlužník příjmy z podnikání, bude ve stejných termínech předkládat insolvenčnímu správci daňovou evidenci, účetnictví, event. záznam o příjmech a výdajích (skutečných, nikoli paušálních) a další listiny vyžádané insolvenčním správcem, a to vždy do 15 dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
 2. Bez zbytečného odkladu bude dlužník informovat insolvenčního správce a plátce mzdy nebo jiného příjmu o všech změnách v osobních poměrech, které mohou mít vliv na výši plnění, zejména
  • sňatek nebo rozvod,
  • uzavření nebo zrušení registrovaného partnerství
  • narození dítěte
  • dosažení zletilosti dítěte a ukončení studia
  • zahájení řízení a rozhodnutí o určení výživného.
 1. Dlužník je povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek ze zpeněžení použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře hodnoty získané:
  • darem (jednání, kterým dlužník odmítne dar je neplatné)
  • dědictvím (jednání, kterým dlužník odmítne přijmout dědictví bez souhlasu insolvenčního správce je neplatné, to platí i pro případ, kdy dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které by měl z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl; má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení dědictví neodmítne, uplatnil výhradu soupisu.
  • z neúčinného právního jednání,
  • majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač takovou povinnost měl
  • vydat insolvenčnímu správci i jiné mimořádné příjmy.
 1. Dlužník je povinen nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního správce předložit svá daňová přiznání za období trvání schváleného oddlužení.
 1. Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu správci každou změnu, která nastala v průběhu oddlužení, zejména.
  • svého trvalého bydliště a adresy, na které se skutečně zdržuje s úmyslem se zde zdržovat trvale, doručovací adresu při případ, že je jiná než adresa bydliště,
  • telefonního čísla na kterém bude k zastižení
  • e-mailu, který používá,
  • čísla svého bankovního účtu, na který bude možné zaslat insolvenčním správce peněžní prostředky na které dlužníku vznikne v průběhu oddlužení nárok.
 1. Dlužník nesmí poskytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody mimo rámec oddlužení.
 1. Dlužník nesmí na sebe přijímat nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.
 1. Oznámit insolvenčnímu správci zahájení dědického řízení, v němž vystupuje jako možný dědic, a to ihned jakmile se o této skutečnosti doví.
 1. Oznámit insolvenčnímu správci zahájení řízení o úpravě poměru jeho nezletilých dědí dlužníka anebo o určení výživného.
 1. Dlužník nesmí uzavírat žádné dohody nebo smíry v důsledku kterých by vznikla povinnost k úhradě pohledávek za majetkovou podstatou, nebo jim na roveň postavených, zejména dohody o výživném a pokud jsou tato řízení vedena, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit insolvenčnímu správci.
 1. Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu hlásit insolvenčnímu soudu každou změnu své adresy pro doručování a je povinnost veškeré písemnosti zasílána mu insolvenčním soudem a insolvenčním správcem přijímat.
 1. Na výzvu insolvenčního soudu ve stanovené lhůtě splnit povinnost mu tímto soudem uloženou a zaslat ve stanoveném termínu vyžádané vyjádření nebo vyžádané listiny.
 1. Na výzvu insolvenčního soudu dostavit se nařízenému jednání.